Top 10 phần mềm quản lý giải bóng đá tốt nhất hiện nay

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 73
 • Nội dung 28
Đăng ký

Ứng dụng viễn thám trong quản lý TN&MT là học phần 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về viễn thám, nguyên lý hoạt động của viễn thám, đặc điểm về bộ cảm, vật mang, sóng điện tử; Lý thuyết phản xạ phổ của những đối tượng tự nhiên; Các phương pháp phân loại ảnh viễn thám; Ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Kỹ năng thực hành một số các phần mềm phân loại ảnh viễn thám

Phạm Văn Vân

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 28

Nghiêm Thị Hoài

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0
 • Giới thiêu học phần Video
 • Đề cương chi tiết học phần Tài liệu
 • Giáo trình Tài liệu
 • Chương 1 - Phần 1.1 đến 1.3: Khái niêm - Nguyên lý hoạt động của Viễn thám và Bức xạ điện từ Video
 • Chương 1- Phần 1.4: Phân loại viễn thám Video
 • Chương 1 - Phần 1.5: Bộ cảm Video
 • Chương 1: Phần 1.6 đến 1.7: Vật mang và Tư liệu sử dụng trong viễn thám Video
 • Chương 2 - Phần 2.1: Đặc điểm phản xạ phổ của những đối tượng tự nhiên Video
 • Chương 2- Phần 2.2: Đặc điểm phản xạ phổ của thực vật Video
 • Chương 2- Phần 2.3 đến 2.5: Đặc điểm phản xạ phổ của thổ nhưỡng và nước; Ảnh hưởng của khí quyển, thời gian, không gian Video
 • Bài kiểm tra số 1 Bài kiểm tra
 • Chương 3- Phần 3.1: Khái niệm chung về phân loại viễn thám Video
 • Chương 3- Phần 3.2: Phương pháp phân loại ảnh bằng mắt Video
 • Chương 3- Phần 3.3: Phương pháp phân loại ảnh bằng máy tính Video
 • Chương 3- Phần 3.4: Phân loại ảnh số theo phương pháp có kiểm định Video
 • Chương 3- Phần 3.5: Phân loại ảnh số theo phương pháp không kiểm định Video
 • Bài kiểm tra số 2 Bài kiểm tra
 • Dữ liêu phục vụ nôi dung thực hành Bài tiểu luận
 • Bài 1_ Thao tác cơ bản với phần mềm Envi.mp4 Video
 • Bài 2: Xử lý ảnh viễn thám Video
 • Bài 3: Xây dựng chú giải Video
 • Bài 4: Xây dựng bộ mẫu phân loại Video
 • Bài 5: Xây dựng mặt nạ cho ảnh Video
 • Bài 6: Các thuật toán phân loại theo phương pháp có kiểm định Video
 • Bài 7: Phân loại ảnh theo phương pháp không kiểm định Video
 • Bài 8: Xử lý Kết quả phân loại ảnh Video
 • Bài kiểm tra số 3 Bài tiểu luận
 • Bài thi giữa học phần Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 73
 • Nội dung 28