Top 10 phần mềm quản lý giải bóng đá tốt nhất hiện nay

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 22
Đăng ký

Học phần Giám sát quản lý và sử dụng đất đai (3 tín chỉ) là học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ngành Quản lý đất đai. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về:

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai

+ Công tác hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai

+ Xử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai

Nguyễn Văn Bài

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Phạm Quốc Thăng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 22
 • BÀI GIẢNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Tài liệu
 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁM SÁT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Tài liệu
 • BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN GIÁM SÁT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Video
 • BÀI 2. TỔNG QUAN VỀ THANH TRA - CHƯƠNG 1 Video
 • BÀI 3. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH TRA VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM - CHƯƠNG 1 Video
 • BÀI 4. THANH TRA ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 2 Video
 • BÀI 5. CÔNG DÂN GIÁM SÁT, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 2 Video
 • BÀI 6. BÀI KIỂM TRA SỐ 1 Nội dung
 • BÀI 7. TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 3 Video
 • BÀI 8. HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 3 Video
 • BÀI 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 3 Video
 • BÀI 10. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 4 Video
 • BÀI 11. GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 4 Video
 • BÀI 12. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN - CHƯƠNG 4 Video
 • BÀI 13. BÀI THI GIỮA HỌC PHẦN Nội dung
 • BÀI 14. VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 5 Video
 • BÀI 15. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 5 Video
 • BÀI 16. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - CHƯƠNG 5 Video
 • BÀI 17. BÀI KIỂM TRA SỐ 2 Nội dung
 • BÀI 18. BÀI THỰC HÀNH - THẢO LUẬN SỐ 1 Video
 • BÀI 19. BÀI THỰC HÀNH - THẢO LUẬN SỐ 2 Video
 • CÂU HỎI ÔN TẬP - HỌC PHẦN GIÁM SÁT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 22