Top 10 phần mềm quản lý giải bóng đá tốt nhất hiện nay

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 27
 • Nội dung 41
Đăng ký

Học phần Tiếng Anh B1 được thiết kế nhằm trang bị cho học viên cao học có đủ kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh trình độ tương đương trình độ B1 (sử dụng chuẩn CEFR và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam - điều kiện chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đỗ Huyền

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 41
 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH Tài liệu
 • GIÁO TRÌNH HỌC Nội dung
 • Unit 1 - Lesson 1.1 Video
 • Unit 1 - Lesson 1.2 (Part 1) Video
 • Unit 1 - Lesson 1.2 (Part 2) Video
 • Unit 2 - Lesson 2.1 (Part 1) Video
 • Unit 2 - Lesson 2.1 (Part 2) Video
 • Unit 2 - Lesson 2.2 (Part 1) Video
 • Unit 2 - Lesson 2.2 (Part 2) Video
 • Unit 3 - Lesson 3.1 Video
 • Unit 3 - Lesson 3.2 Video
 • Unit 4 - Lesson 4.1 (Part 1) Video
 • Unit 4 - Lesson 4.1 (Part 2) Video
 • Unit 5 - Lesson 5.1 Video
 • Unit 6 - Lesson 6.1 Video
 • Unit 6 - Lesson 6.2 Video
 • B1 Writing - Writing a letter Tài liệu
 • Practice: Writing - Topic 1 Bài kiểm tra
 • Unit 7 - Lesson 7.1 Video
 • Unit 8 - Lesson 8.1 Video
 • Unit 8 - Lesson 8.2 Video
 • Practice: Writing - Topic 2 Bài kiểm tra
 • Unit 9 - Lesson 9.1 Video
 • Unit 9 - Lesson 9.2 Video
 • Practice: Writing - Topic 3 Bài kiểm tra
 • Unit 10 - Lesson 10.1 - Part 1 Video
 • Unit 10 - Lesson 10.1 - Part 2 Video
 • Unit 10 - Lesson 10.1 - Part 3 Video
 • Unit 10 - Lesson 10.2 Video
 • Unit 11 - Lesson 11.1 Video
 • Unit 11 - Lesson 11.2 Video
 • Unit 12 - Lesson 12.1 Video
 • Unit 12 - Lesson 12.2 Video
 • Practice: Writing - Topic 4 Bài kiểm tra
 • Unit 13 - Lesson 13.1 Video
 • Practice: Writing - Topic 5 Bài kiểm tra
 • Unit 14 - Lesson 14.1 Video
 • Unit 14 - Lesson 14.2 Video
 • Unit 15 - Lesson 15.1 Video
 • Unit 15 - Lesson 15.2 Video
 • REVISION Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 27
 • Nội dung 41